12.Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

Нормативно основание:

  • Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13
  • Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл.15, ал.2

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност.
  • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване или съдебно удостоверение по реда на ГПК и НПК .

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център, кметство/км.наместничество

Срок за извършване на услугата: 3 дни/1 ден

Такса/цена за извършване на услугата: 3 лв./5 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата