10.Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Нормативно основание:

  • Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 4 и чл. 24, ал. 1
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.  3

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност;
  • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване или съдебно удостоверение по реда на ГПК и НПК

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център

Срок за извършване на услугата: 3 дни/1 ден

Такса/цена за извършване на услугата:
3 лв./5 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата