9. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

Нормативно основание:

  • Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.1, т. 3 във връзка с чл. 40 ал. 1, изр. второ
  • Необходими документи за извършване на услугата:
  • Писмено съобщение за смърт;
  • Документ за самоличност на починалото лице;

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): кметство или км.наместничество

Срок за извършване на услугата: веднага след съставяне на Акт за смърт

Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата