8.Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

Нормативно основание:

  • Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. Второ

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление в свободен текст;
  • Декларация, че не съществуват пречките за сключване на брак по чл. 7 СК;
  • Медицинско свидетелство, че лицето не страда от болестите, посочени в посочени в чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 СК;
  • Декларация, че лицето е осведомено за заболяванията на другия по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 СК;
  • Обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим на имуществените си отношения - ако встъпващите в брак са избрали такъв режим;
  • Удостоверение от нотариуса относно датата на брачния договор и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие - ако е сключен брачен договор (чл. 9 СК).

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център,кметство, по населените места

Срок за извършване на услугата: 7 дни

Такса/цена за извършване на услугата:  безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата