6. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Нормативно основание:

  • Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1, във връзка с чл. 5, т. 4
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6 и т. 11
  • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 20

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане по образец;
  • Документ за самоличност;
  • Писмено съгласие на чуждия гражданин желаещ да сключи брак или документ удостоверяващ граждански статус на чужденеца;
  • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване или съдебно удостоверение по реда на АПК, ГПК и НПК

/кметство/км.наместничество): общински център/кметство/км.наместничество

Срок за извършване на услугата: 3 дни/1 ден

Такса/цена за извършване на услугата: 5 лв./7 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата