2.Издаване на удостоверение за семейно положение

Нормативно основание:

  • Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4;
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6;
  • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 13

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане по образец
  • Документ за самоличност
  • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване или съдебно удостоверение по реда на АПК, ГПК, и НПК

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): Общински център/кметство/км.наместничество

Срок за извършване на услугата: 3 дни/1 ден

Такса/цена за извършване на услугата: 4 лв./ 6 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата