1.Издаване на удостоверение за наследници

Нормативно основание:

  • Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т. 1 във връзка с чл. 5, т.2;
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.1;
  • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 9 - 12

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане по образец
  • Документ за самоличност
  • Препис от акт за смърт на починалото лице ако за него няма информация в общината
  • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване или съдебно удостоверение по реда на АПК, ГПК и НПК

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): кметство или км.наместничество

Срок за извършване на услугата: 3 дни 

Такса/цена за извършване на услугата: 6 лв. /за  добавяне на данни от удостоверение за наследници от друга община към основното удостоверение - 4лв/


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата