Домашен социален патронаж

Нормативно основание:

  • Чл.40.ал1 т.2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане   

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Молба по образец;
  • Копие на решение на ТЕЛК;
  • Лична карта.

Място за извършване на социалната услуга (общински център/кметство/населено място с кметски наместник): общински център

Срок за извършване на услугата:

Такса/цена за извършване на услугата: На основание чл.24 от Наредба № 8 за определяне на местните такси и цени на услуги, Раздел ІІІНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата