Министерства

Наименование

Контакти

Президент на Република България

тел: 02/923 93 33

София 1123 бул."Дондуков" № 2

е-mail: press@president.bg

Народно събрание

тел.:02/939 39 факс:02/981 31 31

София 1169  пл. "Народно събрание" 2;

email: infocenter@parliament.bg

Министерски съвет

Тел.:02/940 27 70факс:02/980 20 56

София 1194  бул. "Дондуков" №1
e-mail: GIS@government.bg

Министерство на вътрешните работи

Централа: 02/982 50 00

София 1000 ул.”6-ти септември” 29

e-mail: spvo@mvr.bg

Министерство на външните работи

тел.: 02/948-29-99

София 1040 ул. "Ал. Жендов"№2
e-mail: iprd@mfa.government.bg

Министерство на икономиката и енергетиката

тел.: 02/940 71 факс:02/981 50 39

София ул. Славянска 8
e-mail: m.velkova@mee.government.bg

Министерство на здравеопазването

тел.факс: 02/981 18 30; 930 11 07

София бул. "Ал. Стамболийски" № 39

e-mail: press@mh.government.bg

Министерство на земеделието и горите

тел. 02/9851 12 55 факс:980 62 56

София  бул. "Христо Ботев" № 55

e-mail: press@mzgar.government.bg

Министерство на културата

тел: 02/940 09 00 факс: 02/981 81 45

София  бул. "Ал. Стамболийски" № 17

e-mail: press@mc.government.bg

Министерство на образованието и науката

тел.: 02/921 77 99  факс: 02/988 24 85

София  бул. "Дондуков" №2А

e-mail: press_mon@minedu.government.bg

Министерство на околната среда и водите

тел.: 02/940 60 00 факс: 02/988 59 13

София, ул. "У. Гладстон" № 67

e-mail: press@moew.government.bg

Министерство на отбраната

тел.: 02/922 09 22 факс: 02/987 32 28

София ул. "Дякон Игнатий" № 3

e-mail: presscntr@mod.bg

Министерство на правосъдието

тел.:02/914 08 /централа/ Факс :02/981 91 57

София ул. "Славянска" №1

e-mail: pr@justice.government.bg

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

тел.: 02 / 940 59 /централа/

София ул. "Св.Св. Кирил и Методи" № 17-19

e-mail: press@mrrb.government.bg

Министерство на транспорта

тел.:02/940 96 20   02/940 95 34

факс:02/987 18 05

София ул. "Дякон Игнатий" № 9

e-mail: press@mtc.government.bg

Министерство на труда и социалната политика

тел.: 02/811 94 43  факс 02/988 44 05

София 1051 ул. Триадица № 2

e-mail: mlsp@mlsp.government.bg

Министерство на финансите

тел.: 02/985 91  /централа/

София  ул. "Г. С. Раковски" № 102

e-mail: feedback@minfin.bg

Министерство на държавната политика при бедствия и аварии

тел.:02/940 24 22  факс:02/988 26 44

e-mail: kl.hristov@ government.bg

Министерство на държавната администрация и административната реформа

тел:02/940 20 21

Официални страници на българските държавни институцииНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата