Начини за плащане на задължения за МДТ

Своите задължения може да заплатите:

· касово – на касата на отдел „Местни данъци и такси” към Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, стая 107.

· пос терминал – на касата на отдел „Местни данъци и такси” към Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, стая 107.

· в касите на Easy Pay в цялата страна и чрез онлайн системата на ePay.

·безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка:

IBAN сметка - BG 22 SOMB91308410020144

Банков код - SOMBBGSF

„ОБЩИНСКА БАНКА” АД – клон Добрич

Код за вид плащане:

44 14 00 – Патентен данък
44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти и лихви
44 23 00 - Данък върху превозните средства и лихви
44 24 00 - Такса за битови отпадъци и лихви
44 25 00 - Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
44
2812 – Туристически данък

 

Справки могат да се правят на място в отдел „МДТ” към Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, ст.107., телефон: 058/600889, вътрешни 107 и 217 и на интернет страницата на общината с адрес: www.dobrichka.bg.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата