4. 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 40, ал. 1

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документи за самоличност на лицата сключващи граждански брак ;
  • Декларация по чл.9, ал.1, т.1 от СК;
  • Медицински свидетелства по чл.9, ал.1, т. 2 от СК;
  • Декларация по чл.9, ал.1, т. 3 от СК;
  • Нотариално заверена декларация за избрания режим на имуществени отношения или удостоверение от нотариус с рег. № и дата на договора, съгл. чл.9, ал.2 от СК

Място за извършване на АУ : общински център, кметство, по населените места

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: безплатна


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата