5. 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Нормативно основание: Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8.09.1976 г. във Виена - чл. 1; чл. 8

Необходими документи за извършване на услугата:

 

  • Заявление/ по образец/
  • Документ за самоличност / на титуляра, на родител / настойник,попечител за малолетни и непълнолетни лица//;
  • Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;
  • Съдебно удостоверение
  • Постъпило по служебен път искане/ без т.1,т.2,т.3 и т.4/                                                                        

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  3 дни/ 1 ден

Такса/цена за извършване на услугата: 3 лв./ 5 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата