6. 2016 Издаване на удостоверение за наследници

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 2

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 1

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 9; чл. 10; чл. 11; чл. 12

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане по образец;
  • Документ за самоличност;
  • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване;
  • Препис от акт за смърт на починалото лице.

Място за извършване на АУ : общински център, кметство, по населените места

Срок за извършване на услугата:  До 3 дни. При искане на информация от друга администрация, срокът спира да тече до получаване на исканата информация.

Такса/цена за извършване на услугата: 6 лв. При вписване на данни изискани по служебен път от друга администрация  се добавят 4лв. еднократно – общо 10лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата