7. 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6; чл. 110, ал. 1, т. 11

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 20

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане по образец;
  • Документ за самоличност.;
  • Официален документ, от който да се видят личните данни и семейното положение на чуждия гражданин ;
  • Когато едно от лицата, желаещи да сключат брак, е чужд гражданин, е необходимо и неговото писмено съгласие, в свободен текст, за вписване на личните му данни в утвърдения образец.
  • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване или съдебно удостоверение по реда на АПК, ГПК и НПК

Място за извършване на АУ : общински център, кметство, по населените места

Срок за извършване на услугата:  веднага / 3 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 7 лв. / 5 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата