8. 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 3, във връзка с; чл. 40, ал. 1

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Съобщение за смърт от медицинско лице.
  • Документ за самоличност на приносителя /пряк наследник/.
  • Документ за самоличност на починалото лице.
  • Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Място за извършване на АУ : кметство, по населените места

Срок за извършване на услугата:  веднага

Такса/цена за извършване на услугата: безплатноНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата