9. 2020 Издавене на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 102, ал. 1, т. 3

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно.

Място за извършване на АУ : общински център, кметство, по населените места

Срок за извършване на услугата:  3 дни/1 ден

Такса/цена за извършване на услугата: 5 лв./3 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата