12. 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 5, т. 2; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 7

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 15

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане по образец;
  • Документ за самоличност;
  • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване или съдебно удостоверение по реда на АПК, ГПК и НПК

Място за извършване на АУ : общински център, кметство, по населените места

Срок за извършване на услугата:  3 дни /1 ден

Такса/цена за извършване на услугата: 4 лв./ 6 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата