14. 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 4; чл. 24, ал. 1

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 3

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност;
  • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване или съдебно удостоверение по реда на ГПК и НПК

Място за извършване на АУ : общински център

Срок за извършване на услугата:  3 дни /1 ден

Такса/цена за извършване на услугата: 3 лв. / 5 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата