18. 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24; чл. 5, т. 3; чл. 106, ал. 1, т. 1; чл. 110, ал. 1, т. 12

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 24


Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане по образец;
  • Документ за самоличност;
  • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване или съдебно удостоверение по реда на АПК, ГПК и НПК

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  веднага /до 3 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 4 лв. / 2 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата