20. 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Нормативно основание: Граждански процесуален кодекс - чл. 431, ал. 3; чл. 431, ал. 4


Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане/Писмо;
  • Документ за самоличност;
  • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване или съдебно удостоверение по реда на АПК, ГПК и НПК

Място за извършване на АУ : общински център, кметство, по населените места

Срок за извършване на услугата:  веднага / до 3 дни

Такса/цена за извършване на услугата: Според вида на документа, който се издаваНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата