22. 2074 Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 96; чл. 5, т. 3; чл. 99, във връзка с; чл. 106, ал. 1, т. 1

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 23; чл. 25


Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане по образец;
  • Документ за самоличност;
  • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване или съдебно удостоверение по реда на АПК, ГПК и НПК

Място за извършване на АУ : общински център, кметство, по населените места

Срок за извършване на услугата: веднага/ до 3 дни 

Такса/цена за извършване на услугата: 6 лв./4 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата