Нормативно основание: Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г.) за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство - чл. 15, ал. 3, във връзка с; чл. 15, ал. 1

Необходими документи за извършване на услугата:

 

 • Документи за самоличност / Нотариално заверено пълномощно;
 • Молба по образец, съгласно Приложение № 5 от Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство.
 • Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган.
 • Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната.
 • Актуална снимка паспортен формат – 2 броя.
 • Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена;
 • Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя;
 • Документ за придобито чуждо гражданство, ако има такова;
 • Препис от акт за смърт, ако лицето е починало;
 • Документ за внесена държавна такса в размер на 50 лв. по сметка на Министерство на правосъдието, БНБ – ЦУ, IBAN - BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: BNBG BGSD.

 

 

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  30 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 10 лв.

Прикачени файлове

предишна
 • Стожер
  25° C
  ниска облачност
 • Победа
  25° C
  ниска облачност
 • Карапелит
  25° C
  ниска облачност
 • Овчарово
  25° C
  ниска облачност
 • Ведрина
  25° C
  ниска облачност
следваща
#
#
Нагоре