36. 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

Нормативно основание: Семеен кодекс - чл. 153, и следващи

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Молба за назначаване на настойнически съвет по образец;
  • Съдебно решение за поставяне под запрещение или за лишаване от родителски права;
  • Декларация за съгласие за заемане на длъжност Член на настойническиуя съвет;
  • Удостоверение за съдимост;
  • Документ за самоличност.

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  30дни

Такса/цена за извършване на услугата: безплатно


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата