38. Извършване на адресна регистрация по постоянен адрес

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 96; чл. 99

Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация – Раздел ІІ

Необходими документи за извършване на услугата:

  • 1.Заявление по образец.

  • 2.Документ за самоличност;

  • 3.Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване или съдебно удостоверение по реда на АПК, ГПК и НПК.

  • 4.Документ за собственост/документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции/ други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.

  • 5. Писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик или живеят във фактическо съжителство, чрез декларация по образец – ако е приложимо.

  • 6. Настанителна заповед или договор за наем за извършване на адресна регистрация на лица, настанени в държавни или общински жилища.

  • 7. Протокол от комисия по чл. 92, ал. 8

Място за извършване на АУ : Кметства и населени места с кметски наместник

Срок за извършване на услугата:  До 3 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 3 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата