Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 96; чл. 99

Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация – Раздел ІІ

Необходими документи за извършване на услугата:

 • Заявление по образец.

 • Документ за самоличност;

 • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване или съдебно удостоверение по реда на АПК, ГПК и НПК.

 • Документ за собственост/документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции/ други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.

 • Писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик или живеят във фактическо съжителство, чрез декларация по образец – ако е приложимо.

 • Настанителна заповед или договор за наем за извършване на адресна регистрация на лица, настанени в държавни или общински жилища.

 • Протокол от комисия по чл. 92, ал. 8

Място за извършване на АУ : Кметства и населени места с кметски наместник

Срок за извършване на услугата:  До 3 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 3 лв.

предишна
 • Стожер
  23° C
  ниска облачност
 • Победа
  23° C
  ниска облачност
 • Карапелит
  22° C
  ниска облачност
 • Овчарово
  23° C
  ниска облачност
 • Ведрина
  23° C
  ниска облачност
следваща
#
#
Нагоре