40. Ритуал по сключване на граждански брак

Нормативно основание: Глава трета чл.48, т.24 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка

Необходими документи за извършване на услугата:

 

  • Документи за самоличност на лицата сключващи граждански брак и свидетелите;
  • Акт за граждански брак.

Място за извършване на АУ : Общински център/ населени места

Срок за извършване на услугата:  веднага

Такса/цена за извършване на услугата: 20 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата