41. Провеждане на тъжен ритуал от длъжностно лице

Нормативно основание: Глава трета чл.48, т.25 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Препис-извлечение от акт за смърт на починалото лице.

Място за извършване на АУ : Населени места

Срок за извършване на услугата:  веднага

Такса/цена за извършване на услугата: 10 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата