42. Издаване на удостоверение за наличие или липса в Архив на документи

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация Глава трета чл.48, т.18 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка.

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане по образец;
  • Документ за самоличност;
  • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване или съдебно удостоверение по реда на АПК, ГПК и НПК

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  До 3 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 3 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата