43. Заверка на копие от документация, съхранявана в „Архив“

Нормативно основание: Глава трета чл.48, т.25 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане по образец;
  • Документ за самоличност;
  • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване или съдебно удостоверение по реда на АПК, ГПК и НПК

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  Веднага/ до 3 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 5 лв./ 7 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата