СЪОБЩЕНИЕ относно стартиране на подбор на персонал на длъжност „Психолог“ по Проект „Детска академия за толерантност в община Добричка”

21.03.2017

Община Добричка стартира подбор за  набиране на персонал на длъжност  „Психолог“ за дейност „Осигуряване на психологическа подкрепа за деца от етническите малцинства и техните родители“ във връзка с изпълнение на Договор №BG05M2OP001-3.001-0045-С02сключенмежду Министерство на образованието и науката, чрез Главна дирекция «Структурни фондове и международни образователни програми» и Община Добричка  за реализиране на Проект по процедура № BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Обявата и всички необходими документи  за кандидатстване  можете да намерите в секция „Проекти“на официалния сайт на община ДобричкаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата