ОБЯВЯВА ПОДБОР за набиране на персонал за услугата : „Ранна интервенция на уврежданията и Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ по Проект BG05М9ОР001-2.004-0021 „Равен шанс за всички деца в община Добричка“

06.06.2017

                                    

 

Община Добричка в качеството си на бенефициент по проектBG05М9ОР001-2.004-0021„Равен шанс за всички деца в община Добричка  ”, със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.004-0021-C01 с Министерство на труда и социалната политика, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

                                                      ОБЯВЯВА ПОДБОР

 

 за набиране на персонал за услугата : „Ранна интервенция на уврежданията и Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ по Проект BG05М9ОР001-2.004-0021„Равен шанс за всички деца в община Добричка“,за периода от 18месеца,  но не по - късно от 31.12.2018 г.за следните длъжности :

 

1.Педиатър–на трудов договор, на непълно работно време , при работа по график,  до 80 часа месечно,  но не повече от 2080 часа за целия период на проекта .

Основни задължения  -

Проучва и анализира индивидуалните потребности на децата с увреждания, насочва родителите към подходящи дейности от услуги за ранна интервенция , работа на терен и посещения по домовете . Информира семействата за диагнозата и здравните потребности на детето . Изследване на здравословното и физическо  състояние за  развитие на детето.Насочва детето с увреждане към други специалисти .Следи развитието на детето и процесите на  развитие.  

Изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен– висше образование, магистър  със специалност“ Педиатрия“;

Професионален опит-  не-по малък  от 1 година като педиатър ;

Да познава нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца и спецификата на здравната дейност с деца с увреждания и техните семейства .

Да имат практически опит за  работа с  деца  с увреждания .

Да познава нормативната уредба в областта на закрилата на детето и социалните услуги  .

2.Специален педагог - на трудов договор, на  непълно работно време, при работа по график, до 8 часа дневно , но не повече от 4160 часа за целия период на проекта .

Основни задължения- Осъществява взаимодействие с родителите на децата ,бъдещите учители; участва в разработване на индивидуални планове; провежда индивидуални занимания с деца с увреждане. Изгражда и развива умения за социално включване на децата с увреждания като прилага присъщите за тях способности за творчество и опознаване на света чрез игрови занимания обучения и други.

Изисквания за заемане на длъжността :                   

Завършена образователна степен - „Бакалавър“ - професионално направление специална  педагогика ,олигофренопедагогика или начална педагогика с квалификация за работа с деца с нарушения в интелектуалната сфера и аутизъм . Да имат практически опит за работа с  деца  с увреждания .

 

Необходими документи за кандидатстване :

1.Писмено заявление за участие по образец /Приложение2/;

2.Автобиография /Европейски формат/- /Приложение 3 /;

3.Копие от документ за  компютърна грамотност - ако е необходимо;

4.Копие от документ за придобита образователна степен;

5.Копие от документ , удостоверяващ продължителността на професионален опит,     и опит за работа по проекти  и програми , педагогическа работа с деца с увреждания .

6.Копие от лична карта – за справка .

7.Копие от Сертификат за завършен курс –ако е необходимо.

 

Начин за провеждане на подбор :

1.Първи етап – разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

2.Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично на следния адрес :гр.Добрич , ул.Независимост“ № 20

Информационен център , всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

За контакти : телефон 058/600889 П.Кирчева – Ръководител на проект

Краен срок за подаване на документите – до 17.00 ч. на  13.06.2017 г.

Общодостъпно място , на което ще се обявяват списъците :

Информационно табло на входа на Община Добричка на адрес ул.“Независимост „№ 20

Както и на интернет страницата на Община Добричка :www.dobrichka.bg

 

На спечелилите кандидати ще бъде предложен срочен трудов договор за срока на проекта. Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата