Междинен доклад относно напредъка по Проект BG05M2OP001-3.001-0045-C02 „Детска академия за толерантност в община Добричка“

04.12.2017

 Междинен доклад относно  напредъка  по Проект BG05M2OP001-3.001-0045-C02 „Детска академия за толерантност в община Добричка“, който се осъществява попроцедура BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Информация за доклада може да намерите в секция  „Проекти“.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата