СЪОБЩЕНИЕ относно провеждането на срещи- тренинги с родители на деца от детските градини по проект BG05M2OP001-3.001-0045-C02 „Детска академия за толерантност в община Добричка“

11.12.2017

 

На 14.12.2017г. и 15.12.2017г. от 11.00ч. в заседателната зала на община Добричка ще се проведат  срещи- тренинги с родители на деца от детските градини по проект BG05M2OP001-3.001-0045-C02 „Детска академия за толерантност в община Добричка“, който се осъществява попроцедура BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата