Фестивал „Нашата мечта е да учим и да живеем заедно“

28.05.2018

 

Фестивал „Нашата мечта е да учим и да живеем заедно“

 

 

На 30.05.2018 г. от 10.00 ч. в Народно читалище „Димитър Минчев -1896“ село Паскалево, община Добричка ще се проведе Фестивал „Нашата мечта е да учим и да живеем заедно“  по проект  BG05M2OP001-3.001-0045-C02 „Детска академия за толерантност в община Добричка“,който се осъществява попроцедура BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата