ОБЯВА Община Добричка търси да назначи Експерт „Водоснабдителна, хидро-, електро-, и съобщителна инфраструктура“

23.07.2018

 

ОБЯВА

Община Добричка търси да назначи

Експерт „Водоснабдителна, хидро-, електро-, и съобщителна инфраструктура“

 

I.                   Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

·         Кратко описание на длъжността: Подпомага провеждането на политиката на общината в сферата на: водоснабдителната, хидромелиоративна и хидротехническа инфраструктура и електро и съобщителна инфраструктура. Организира и координира дейността свързана със стопанисването вкл. и строителството на водоснабдителната и хидро- инфраструктура в общината. Планира, организира и координира дейностите в сферата на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, хидромелиорациите. Организира и координира дейностите на общината по прилагането на приложимите нормативни актове.

·         Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър

·         Професионална област: технически науки или природни науки.

·         Професионален опит:  не се изисква

·         Допълнителни умения и  квалификация:

-          Познаване на нормативната уредба, касаеща изграждането и стопанисването на посочената инфраструктура – Закон за устройство на територията, Закон за енергетиката, Закон за водите и подзаконовите нормативни актове;

-          Компютърни умения – MS office (Excel иWord – много добро ниво); Internet;

  • Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата: професионален опит при работа в общинска или държавна администрация.

 

II.                Подбор на кандидатите  - чрез събеседване

 

III.             Документи за кандидатстване

·         Заявление по образец

·         Автобиография – CV формат;

·         Копие от документ за придобита образователна степен;

·         Копия от документи в подкрепа на изложеното в автобиографията – доказващи професионален стаж, опит допълнителна квалификация и др. – по лична преценка.

 

Документите за кандидатстване се подават в стая 105 на общинската администрация, гр.Добрич, ул. „Независимост“ № 20 в срок до 10 август 2018год.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата