В срок до 30.09.2019г. Община Добричка в качеството на бенефициент по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, набира кандидати за длъжността „ПСИХОЛОГ“ в дейност 3 и дейност 4 по проект „Равен ш

19.09.2019


Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата