Публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти обявява Община Добричка

15.12.2021

На основание чл.111 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Добрички общински съвет, чл.103 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.4 от ЗОС ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ,

                                                                                                     О Б Я В Я В А:

1.Провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти с НТП – „пасище, мера“ от ОПФ в населените места на община Добричка, за срок от 1 (една) стопанска година (2021/2022) в зала 108 на общината на 30.12.2021г. (четвъртък) от 09.30 ч.

Подробна информация с поземлени имоти по землища е публикувана на сайта на Община Добричка на следния адрес: www.dobrichka.bg, в секция „Търгове и конкурси“, подсекция „За отдаване под наем“, в секция „Актуално“, както и на информационното табло в сградата на Общината.

2.Цена на тръжна документация  - 20.00 лв./двадесетлева/.

3.Тръжната документация се купува в стая 109 в административната сграда на Общината. Срокът за закупуване на тръжната документация е до три работни дни преди обявената дата за провеждане на търга.

4.Депозитът се внася в срок до два работни дни преди насрочения търг по сметка на Община Добричка.

5.Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжната документация.

предишна
 • Стожер
  -1° C
  предимно облачно
 • Победа
  -1° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  -1° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  -1° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  -1° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре