Конкурс за длъжността главен експерт „Социална и транспортна инфраструктура” обявява Община Добричка

12.01.2022

Община Добричка обявява свободно работно място за длъжността главен експерт „Социална и транспортна инфраструктура” в дирекция „Устройство на територията, строителство, общинска собственост, приватизация и опазване на околната среда“

 

 

I. Място и характер на работата

Основна цел на длъжността е подпомагане провеждането политиката на Общината в сферата на социалната инфраструктура, транспортната инфраструктура, енергийната ефективност и територии с особена териториалноустройствена защита.

Области на дейност: устройствено планиране, строителство, поддръжка и експлоатация на социалната инфраструктура и транспортна инфраструктура; Енергийна ефективност – разработка на планове и програми за развитие, организация и контрол на дейността; енергийна ефективност на сгради, собственост на Общината; Територии с особена териториалноустройствена защита: подпомага дейността на гл. архитект и на еколога, свързана с устройственото планиране и реализацията на мерки за опазване, възстановяване и рекултивация на защитени и нарушени територии; Организация и координация на дейностите на Общината по прилагането на приложимите нормативни актове, включително ЗУТ, ЗЕЕ, ЗЕВИ и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

Преките задължения на главния експерт включват: Организира и предприема действия за изпълнение на програми на Общината; Изработва справки и информации; Изготвя експертни анализи; Изготвя, при необходимост съгласува документи по възлагане на обществени поръчки в областите на дейност; Организира и извършва дейности по контрол на извършено/ извършващото се строителство; Анализира и предлага механизми и методики по прилагане на административните актове /нормативни и индивидуални/; Изготвя анализи и оценки във връзка с подобряване на административното обслужване. Участва в работата на общински комисии, вкл. и в специализираните състави на Общинския експертен съвет по устройство на територията; Подготвя проекти на индивидуални административни актове по устройство на територията, инвестиционното проектиране и строителството; Установява административни нарушения.

Място на работа: Административната сграда на Общината в гр.Добрич и на територията на община Добричка

 

II. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

·         Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър

·         Професионална област: технически науки в обхвата на функциите на дирекцията - строителен инженер, архитект, инженер - транспортно строителство, В и К инженер, електроинженер и др.

·         Допълнителни умения и  квалификация:

-          Способност да „чете“ инвестиционни проекти

-          Познаване на нормативната уредба, касаеща строителството и енергийната ефективност;

-          Компютърни умения – MS office (Excel иWord– много добро ниво); Internet;

·         Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата: професионален опит при работа в общинска или държавна администрация; професионален опит в инвестиционното проектиране или упражняване на контрол в строителството.

 

III. Начин на провеждане на конкурса

·         Решаване на тест

·         Интервю.

 

IV. Документи за кандидатстване

 • Заявление по образец
 • Копие от документ за придобита образователна степен;
 • Копия от документи, доказващи професионален стаж;
 • По лична преценка - копия от документи, доказващи опит, допълнителна квалификация и други.
 • Копие от документ за придобита образователна степен;
 • Копия от документи в доказващи професионален стаж;
 • Копия от документи в подкрепа на изложеното в автобиографията – доказващи опит, допълнителна квалификация и др. – по лична преценка.

 

Документите за кандидатстване се подават в стая 105  в сградата на Община Добричка,

гр.Добрич, ул. „Независимост“ № 20 в срок до 14 февруари 2022 година.

 

Приложения: Заявление и Списък на нормативна уредба

 

Обявата е публикувана и в раздел Конкурси за свободни работни места

предишна
 • Стожер
  -1° C
  предимно ясно
 • Победа
  -1° C
  предимно ясно
 • Карапелит
  -1° C
  ясно небе
 • Овчарово
  -1° C
  предимно ясно
 • Ведрина
  -1° C
  предимно ясно
следваща
#
#
Нагоре