Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 59, ал. 2, във връзка с; чл. 8, т. 3; чл. 12, ал. 3

Необходими документи за извършване на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост; договор за предоставено право на строеж;
 • Виза за проектиране или застроителен план;
 • Три копия от одобрен инвестиционен проект с обхват и съдържание, определени с Наредба №4, в т.ч.  и на отклонения от общите мрежи и съоръжения  на техническата инфраструктура;
 • Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство, Закона за пътищата или друг специален закон  / в случаите, когато се изисква/;
 • Оценка за съответствието – доклад или протокол от ОЕСУТ;
 • Оценка част „Конструктивна”извършена от физически лица изпълняващи технически контрол по част „Конструктивна”, включени в списъка на Камарата на инженерите;
 • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 • Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадни води - в случаите, когато е необходимо;
 • Технически паспорт на сградата, при условие, че се иска основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, преустройство, реставрация и адаптация;
 • Други.............. ;
 • Документ  за платена такса;

Място за извършване на АУ :  Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 50 лв.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 2641 [lid] => bg [title] => Заявление [description] => [relation_id] => 1026 [ord] => -116 [src] => files/info_pages/32-2041_.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 62464 [date] => ) ) 1
предишна
 • Стожер
  9° C
  облачно
 • Победа
  9° C
  облачно
 • Карапелит
  9° C
  облачно
 • Овчарово
  9° C
  облачно
 • Ведрина
  9° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре