Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 177, ал. 3; чл. 177, ал. 4

Необходими документи за извършване на услугата:

 • Искане по образец
 • Технически паспорт на строежа;
 • Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право на строеж в чужд  имот по силата на специален закон;
 • За обекти от /четвърта категория/ сe изисква окончателен доклад от лицето упражняващо строителен надзор, придружен от пълномощно или лиценз за упражняване на дейността;
 • Разрешение за строеж / акт за узаконяване/;
 • Екзекутивна документация;
 • Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролни нива;
 • Заверена заповедна книга; Акт образец 14 за приемане на конструкцията; Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения; Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
 • Удостоверение от агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ  за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
 • Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 • Други документи, изискващи по законосъобразно спецификата на строежа;

Място за извършване на АУ :  Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: По тарифа приета от ОбС

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 2648 [lid] => bg [title] => Заявление [description] => [relation_id] => 1033 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/39-2062_.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 53248 [date] => ) [1] => Array ( [id] => 7628 [lid] => bg [title] => Заявление [description] => [relation_id] => 1033 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/39-2062_1.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 55296 [date] => 28.02.2024 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  18° C
  предимно ясно
 • Победа
  18° C
  предимно ясно
 • Карапелит
  18° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  18° C
  предимно ясно
 • Ведрина
  18° C
  предимно ясно
следваща
#
#
Нагоре