Нормативно основание: Закон за туризма - чл. 128, т.2; чл. 128, т. 3; чл.133 от Закона за туризма във връзка с чл. 2, т.4  от Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма

Необходими документи за извършване на услугата:

 • Заявление по образец;
 • декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
 • декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
 • ксправка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
 • копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;
 • формуляр по образец за определяне на категорията;
 • копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 • документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност - за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
 • изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 • документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

 

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  2 месеца

Такса/цена за извършване на услугата:

a) до 20 места за сядане - 150 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане - 800 лв.;г от 151 до 300 места за сядане - 1500 лв.;

д) над 300 места за сядане - 2000 лв.;

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 2775 [lid] => bg [title] => Заявление [description] => [relation_id] => 1126 [ord] => -124 [src] => files/info_pages/9._.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 100864 [date] => ) ) 1
предишна
 • Стожер
  33° C
  ясно небе
 • Победа
  33° C
  ясно небе
 • Карапелит
  33° C
  ясно небе
 • Овчарово
  33° C
  ясно небе
 • Ведрина
  33° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре