Наименование: "Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Дончево и Драганово, община Добричка“.

Кратко описание

Проектът включва комплекс от дейности за рехабилитация на част от улица "Втора" в с.Дончево - от км 0+000 до 0+230 - 230 м и от км 0+770 до 1+055 - 285 м. Ще се изпълняват земни, асфалтови и пътни работи за основен ремонт на настилката на уличното платно. В рамките на проекта ще се изпълняват и дейности за строителен и авторски надзор. Проектът включва инвестиции и в социалната инфраструктура, във връзка с предоставянето на социалните услуги "домашен социален патронаж" и „обществена трапезария“. За Домашен социален патронаж в с.Дончево се предвижда доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване. В парковото пространство на с.Дончево - доставка и монтаж на спортни уреди. В площи за обществено ползване с.Драганово - доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение, паркови елементи и соларно осветление.

Цел

Реализирането на проекта е насочено към подобряване на облика на населените места - Дончево и Драганово в община Добричка. Чрез подобрената инфраструктура ще се създадат предпоставки водещи до осигуряване по-хармонична жизнена среда и достъпност на населението и подобряване качеството на живот в региона. Общата цел на проекта е насочена към подобряване жизнената среда в региона, качеството на живот и повишаване на икономическата и социална привлекателност в региона, чрез рехабилитация на част от уличната мрежа, благоустрояване и обновяване на местата за отдих и спорт.

Специфичните цели са:

-            Като се рехабилитира улицата в с.Дончево, благоустроят и обновят обществените места за отдих, региона да стане по-привлекателен за живеене и да се ограничи обезлюдяването му;

-            С реконструкцията на уличната мрежа, да се подобри достъпа до основни услуги на населението и по-специално този на децата и уязвимите групи от населението;

-            Осигуряване на достъпна среда, социално включване и по-добро качество на живот;

-            Подобряване достъпа до културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги;

-            Чрез подобрената инфраструктура да се подобри достъпа за развитие на бизнес и привличане на инвестиции в региона;

-            Подобряването на уличната мрежа и обществените места за отдих да подпомогне развитието на бизнеса в района и да ускорят процеса на развитие на местната икономика.

Реализирането на проекта ще допринесе за развитието на техническата инфраструктура в региона и е от определящо значение за постигане на устойчивост в населените места, която да гарантира благоприятно социално-икономическо развитие на общината.

Одобрена безвъзмездна финансова помощ:164 574,20 лв.

Бенефициер: Община Добричка

Срок на изпълнение:

            Начална дата: 13.05.2020 год.

            Крайна дата: 13.05.2023 год.

Продължителност: 36 месеца

 

Покана за предоставяне на оферти за избор на изпълнител за: "Доставка и монтаж на спортни уреди в парковото пространство в село Дончево и доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение, паркови елементи и соларно осветление за обществено място в село Драганово", община Добричка.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 4956 [lid] => bg [title] => Административен договор BG06RDNP001-19.098-0001-C01 [description] => [relation_id] => 1915 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/_BG06RDNP001-19.098-0001-_01.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1837318 [date] => 14.09.2020 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  22° C
  слаб дъжд
 • Победа
  22° C
  слаб дъжд
 • Карапелит
  22° C
  умерен дъжд
 • Овчарово
  22° C
  слаб дъжд
 • Ведрина
  22° C
  слаб дъжд
следваща
#
#
Нагоре