ПРОЕКТ BG06RDNP001-19.098-0004-C01 Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Фелдфебел Денково, Бенковски и Воднянци, община Добричка“.

 

Община Добричка подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 

Кратко описание

Проектното предложение включва комплекс от дейности за рехабилитация на част от улица "Втора" в с. Фелдфебел Денково, част от улица "Трета" в с. Бенковски и част от улица "Трета" в с. Воднянци. Проектното предложение включва и дейности за изграждане на площадки за игра в селата Фелдфебел Денково и Бенковски. В  площадките ще се доставят и монтират спортни уреди, паркови елементи и автономно соларно осветление. В рамките на проекта ще се изпълняват и дейности за строителен и авторски надзор.

 

Цел

Основната цел на проекта е подобряване на жизнената среда и повишаване на икономическата и социална привлекателност на региона, чрез рехабилитация на част от уличната мрежа и изграждане на места за отдих и спорт.

 

Специфичните цели са:

·         Подобряване на облика на населените места Фелдфебел Денково, Бенковски и Воднянци;

·         Повишаване на привлекателността на региона и ограничаване на обезлюдяването му;

·         Осигуряване на достъпна среда, социално включване и по-добро качество на живот;

·         Подобряване достъпа до културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги;

 

Одобрена безвъзмездна финансова помощ: 157 047,80лв.

Бенефициер: Община Добричка

Срок на изпълнение:

            Начална дата: 29.12.2020 год.

            Крайна дата: 30.06.2023 год.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 5222 [lid] => bg [title] => АД МИГ Дянково, Бенковски, Воднянци [description] => [relation_id] => 1984 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/AD_MIG_Dynkovo._Benkovski_Vodnyanci.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 6231580 [date] => 04.02.2021 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  20° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  20° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  17° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  20° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  20° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Нагоре