ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „ДИРЕКТОР“ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ДОБРУДЖАНЧЕ“ В СЕЛО ОВЧАРОВО

І. Изисквания за длъжността:

1. Характер на работата: Директорът на общинската детска градина ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност на детската градина.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Образование – висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър";

2.2. Професионално направление – да притежават специалност от професионално направление "педагогика" с присъдена професионална квалификация "педагог" и/или "детски учител", "детски и начален учител"; специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация "учител" и допълнителна професионална квалификация "детски учител";

2.3. Професионален опит – 5 години учителски трудов стаж.

2.4. Да са български граждани; граждани на друга държава, членка на Европейския съюз; чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби;продължително пребиваващи в страната чужди граждани-със съгласие на началника на регионалното управление по образование; дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани;

2.5. Не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

2.6. Да не са поставени под запрещение;

2.7. Да не са лишавани от право да упражняват професията;

2.8. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист;

2.9. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение" по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;

3. Комисията оценява кандидатите по следните компетентности, съгласно Приложение № 3 към чл. 42, ал. 2, т. 2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в сила от 02.08.2019 г.:

3. 1.Педагогическа  компетентност;

3.2. Управленска  компетентност, включваща:

-Административна и правна култура;

-Планиране, организиране и контрол;

-Управление на ресурси.

3.3. Социална игражданска компетентност.

II. Необходими документи за участие в конкурсa:

1. Заявление за участие в конкурса, адресирано до кмета на община  Добричка(свободна форма).

2.   Документ за самоличност (за справка).

3.   Автобиография (CV формат).

4. Документ за придобита образователно-квалификационна стапен, учителска правоспособност и допълнителна квалификация.

5. Декларация по образец за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в раздел II, т. 1-6 от заповедта;

6. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж (копия).

7.   Карта за предварителен медицински преглед, включително за липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист /оригинал/.

8.   Бележка, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване.

9.  Други документи за образование и квалификация, в т.ч. компютърни умения, владеене на чужд език и др., ако кандидатът притежава такива (копия).

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи. Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

На кандидатите или на пълномощниците им се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

ІІІ.Начин на провеждане на конкурса:

1.   Конкурсът се провежда в три етапа:

1.1. Допускане по документи;

1.2. Писмен изпит – тест;

1.3. Интервю.

2. Допускането на кандидатите до конкурс се извършва от комисия, назначена с заповедна кмета.

3. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

4. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.

5.  Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата и часа на започване и мястото за провеждане на конкурса.

6. На първия етап от конкурса комисията проверява допустимостта на кандидатите до следващия етап на база подадените документи.

7. Писменият изпит включва решаване на тестови задачи и/или казуси, свързани с прилагането на нормативната уредба, действаща в системата на предучилищното образование и със специфичното съдържание на функциите и отговорностите на длъжността „директор" на общинска детска градина.

8. Председателят на комисията, преди започването на писмения изпит, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

9. След попълване тестът се поставя в плик голям формат, а в плик малък формат всеки кандидат запечатва попълнен формуляр с неговото име.

10. След приключване на втория етап от изпита комисията проверява писмените работи и председателят на комисията уведомява писмено всички кандидати за резултатите от теста, като на допуснатите до интервю кандидати се съобщават и датата, мястото и часа на провеждането му.

11. Интервюто се провежда по определен график, като допуснатите  кандидати се подреждат по азбучен ред.

12. Конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.

IV. Срок и място за подаване на документите:

            Документите се подават в Община Добричка, адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“№ 20, в срок до 02.08.2021г. включително, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в „Център за услуги и информация“, ет. 1.

Лице за контакт –Румяна Иванова, зам.-кмет ХДЕППИП, тел: 058/ 600 889, вътр. 207.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 5596 [lid] => bg [title] => Декларация [description] => [relation_id] => 2076 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Deklaraciq.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 423661 [date] => 27.07.2021 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  24° C
  предимно облачно
 • Победа
  24° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  24° C
  облачно
 • Овчарово
  24° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  24° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре