Проект "Грижа в дома в община Добричка", който се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Добричка.

Дейност „Грижа в дома“ включва:

1.Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания - помощ в дома, която включва дейности като поддържане хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителите, съдействие за дребни битови ремонти, приготвяне на храна с продукти на потребителя, социални контакти и др.; медицински услуги - медицински прегледи на потребителите с цел установяване на техните здравни потребности, първа и доболнична медицинска помощ, хигиенни грижи, здравни консултации, следене на регулярното вземане на лекарства, мерене на кръвно, организиране и подпомагане посещения на личния лекар, манипулации, помощ при рехабилитационни или други интегрирани услуги, придружаване до болнични заведения; психологическа подкрепа, насочена към възстановяване и социална интеграция, която ще създаде възможности за водене на самостоятелен и независим живот;

2.Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост вкл. лекарства, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата, заплащане на битови сметки, плащания на данъци и такси, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите), съдействие за снабдяване с технически помощни средства, помощ при писане на писма;

3.Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост;

4.Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

За Община Добричка са определени за обслужване152 потребители

Период в който ще се обслужват– 01.01.2023 – 31.12.2023 г. – 12 месеца

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ – 819 868,24 лв.

Допустими целеви групи по процедуратаса:

·      Възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания;

·      Служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги

 

Необходими документи

Желаещите да бъдат включени в настоящия проект подават заявление по настоящ адрес до Кмета на община Добричка  по образец  до 17:00 ч. на 05.12.2022г.

Всеки кандидат прилага към заявлението си и следните документи:

Декларация за ползване на лични данни по образец

Документ за самоличност /за справка/,

Копие на ЕР на ДЕЛК, ТЕЛК, НЕЛК,

Копие от амбулаторен картон, други актуални медицински документи

Документ, удостоверяващ представителството

 

Подборът на потребителитеe въз основа на подадените от кандидатите документи, както и изготвените оценки на потребностите. Служители на Центъра извършват оценката на потребностите в дома на кандидат-потребителя, чрез социална анкета със същия и/или с неговия законен представител по утвърдения образец на Формуляра.

 

За осъществяване на дейностите по проекта, Община Добричка в качеството си на бенефициент по Проект "Грижа в дома в община Добричка", набира кандидати за следните длъжности:

Ø  На трудов договор:

Диспечер – 1 бр.,

Шофьор – 1 бр.,

Психолог – 1 бр.,

Домашни санитари – 43 бр., като работното време в часове ще е според необходимостта на потребителите.

Ø  На граждански договор:

Социален работник – 1 бр.,

Медицински сестри – 4 бр.,

Супервайзор – 1 бр.

Лицата, желаещи да се включат в проекта, подават заявление по образец и придружаващи документи до кмета на Община Добричка.

 

Заявления по образец се подават в община Добричка, стая 105 ЦУИГ, в срок до 17:00 часа на 05.12.2022 г.

предишна
 • Стожер
  32° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  32° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  32° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  32° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  32° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Нагоре