Указ № 146 на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г. (обн., ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.)

Централна избирателна комисия – Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

РЕШЕНИЕ № 1951-МИ София, 3 август 2023г. ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

РЕШЕНИЕ № 1952-МИ София, 3 август 2023г. ОТНОСНО: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

РЕШЕНИЕ № 1954-МИ София, 3 август 2023г. ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК и СИК/ПСИК и специалистите към ОИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

РЕШЕНИЕ № 80-МИ Добричка, 27 септември 2023г. ОТНОСНО: назначаване състави на СИК на територията на Община Добричка при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 29 октомври 2023г.

РЕШЕНИЕ № 1955-МИ София, 3 август 2023г. ОТНОСНО: указание към избирателите и кандидатите относно условието да са „живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ (принцип на уседналост) при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. 

РЕШЕНИЕ № 2654- МИ София, 12 октомври 2023г. - ОТНОСНО: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини

РЕШЕНИЕ № 2655-МИ София, 12 октомври 2023г. - ОТНОСНО: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборитеза общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия (ОИК) за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.

ЗАПОВЕД № 1149/07.09.2023г. - ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции на територията на Община Добричка  

ЗАПОВЕД № 1159/12.09.2023г. - ОТНОСНО: Определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

ЗАПОВЕД № 1282/25.09.2023г. - ОТНОСНО: Определяне местата за поставяне на агитационни материали по населените места в община Добричка

ЗАПОВЕД № 1352/13.10.2023г. - ОТНОСНО: Образуване на два броя избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Добричка

ЗАПОВЕД № 1388/24.10.2023г. - неразделна част от Заповед № 1352/13.10.2023г.   - ОТНОСНО: Образуване на два броя секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Добричка

Списък на населените места в Община Добричка, които придобиват статут на кметство и в тях се произвеждат избори за кметове на кметства по силата на §17, ал. 1 от ПЗР на ИК

Покана за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) и подвижни СИК (ПСИК) за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. 

Предварителни избирателни списъци - част I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Избирателни списъци – част II  за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023г

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГРАФИЦИ ЗА ПРЕДИЗБОРНИТЕ СРЕЩИ ОТ ПАРТИИТЕ В ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Във връзка с началото на предизборната кампания уведомяваме партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., че трябва да представят в община Добричка график за провеждане на предизборни срещи, съдържащ данни за населеното място, началния час и мястото, където ще се провеждат срещите. При дублиране на място, дата и час на предизборни срещи, с предимство ще са подадените с по-ранна дата графици.

ГРАФИК за провеждане на предизборни събрания в населените места на Община Добричка от политическите партии, във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ – АНИМИРАНИ ВИДЕОКЛИПОВЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЖУРСТВА НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА 14.10.2023г. И 21.10.2023г.

Община Добричка уведомява жителите на общината, че във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 29 октомври 2023г. ще бъде осигурено дежурство на служители от общинската администрация на 14.10.2023 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч. за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания и на 21.10.2023 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч. за подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК И ПСИК НА 21.10.2023г.

На 21 октомври 2023г. /събота/ от 9.00 часа в Концертна зала „Добрич“  (органова зала) ще се проведе обучение на членовете на Секционните избирателни комисии /СИК/ и Подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/ от представители на Общинска избирателна комисия Добричка във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Списък на избирателните секции на територията на община Добричка, в които ще се проведе машинно гласуване

ГРАФИК НА МАРШРУТИТЕ ЗА ПИЛОТИРАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ЧЛЕНОВЕ НА СИК/ПСИК НА 28.10.2023г. /СЪБОТА/ В ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023г.

ИНТЕРАКТИВНА ЕЛЕКТРОННА БРОШУРА С ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ГЛАСУВАНЕТО

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ – АУДИОКЛИПОВЕ И АНИМИРАНИ ВИДЕОКЛИПОВЕКЛИПОВЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ

РЕШЕНИЕ № 224-МИ Добричка, 29.10.2023г. - ОТНОСНО:Обявяване резултатите от гласуването за кмет на кметство с. Одърци в община Добричка. Въз основа на данните от обработения протокол на СИК  за определяне резултатите от гласуване за кмет на кметство с. Одърци се установи, че не е налице  кандидат, който е получил повече от половината от действителните гласове. Налице е основание за насрочване на втори тур за кмет на кметство

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 5 НОЕМВРИ 2023г. 

ГРАФИК НА МАРШРУТИТЕ ЗА ПИЛОТИРАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ЧЛЕНОВЕ НА СИК/ПСИК В ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 5 НОЕМВРИ 2023г.:

СИК 081500040 СЕЛО ОДЪРЦИ НА 04.11.2023г. /СЪБОТА/ ОТ 10:00 ЧАСА

ПСИК 081500068 СЕЛО СМОЛНИЦА НА 04.11.2023г. /СЪБОТА/ ОТ 10:00 ЧАСА

ЗАПОВЕД № 1422/03.11.2023г. - ОТНОСНО: Закриване на избирателна секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия – ПСИК 1 № 081500068 на територията на община Добричка 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023г.

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 и 2 ИК)

Заявлението се подава от избирател, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден, до кмета на общината, кметството или до кметския наместник. След, което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес и се заличава от избирателния списък по постоянен адрес. Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите – 28 април 2023г.

Начини за подаване на заявление:

- в Община Добричка, Център за услуги и информация, гише „Общо деловодство“ на адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ №20;

- в кметствата или до кметския наместник по населените места от Община Добричка;

- чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ https://regna.grao.bg/, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис.

Срок за подаване: 14.10.2023 г. (събота).

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

Заявлението се подава от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянния адрес.

Ако е подадено заявление по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес – настоящото заявление се подава пред органите по чл. 23 ал. 1 ИК по настоящ адрес.  

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. 

Начини за подаване на заявление:

- в Община Добричка, Център за услуги и информация, гише „Общо деловодство“ на адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ №20;

- чрез електронно заявление през интернет страницата на общината e-mail: obshtina@dobrichka.bg;

- по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/;

- в кметствата или до кметския наместник по населените места от Община Добричка.

Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 14.10.2023г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок избирателите, които са пропуснали да подадат заявление могат да го направят в срок до 23.10.2023г. (понеделник).

Заявление – Декларация за вписване в избирателния списък – част II (чл. 408, ал. 1 във връзка с чл. 396, ал. 2 ИК)                                     

Заявлението-декларация се подава от гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 ИК и желае да бъде вписан в избирателния списък – част ІІ. Заявлението-декларация се подава в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място не по-късно от 40 дни преди изборния ден.  Гражданите на друга държава- членка на Европейския съюз, които веднъж са подали заявление-декларация и са били включени в избирателен списък за гласуване, при следващи избори за общински съветници и за кметове се вписват служебно в избирателния списък, без да е необходимо да подават ново заявление-декларация. Ново заявление-декларация се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.

Начини за подаване на заявление:

- в Община Добричка, Център за услуги и информация, гише „Общо деловодство“ на адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ №20;

- в кметствата или до кметския наместник по населените места от Община Добричка.

Срок за подаване: 18.09.2023г.(понеделник).

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр.1 ИК)   

Заявлението се подава от избирателя, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, най-късно седем дни преди изборния ден, и се адресират до кмета на общината, кметството или до кметския наместник.

Начини за подаване на заявление:

- в Община Добричка, Център за услуги и информация, гише „Общо деловодство“ на адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ №20;

- по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/;

- в кметствата или до кметския наместник по населените места от Община Добричка.

Срок за подаване: 21.10.2023г.(събота).

Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз(чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 ИК)

Заявлението се подава от гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателен списък и желае да бъде заличен. Заявленията се подават най-късно 7 дни преди изборния ден до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник.

Начини за подаване на заявление:

- в Община Добричка, Център за услуги и информация, гише „Общо деловодство“ на адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ №20;

- в кметствата или до кметския наместник по населените места от Община Добричка.

Срок за подаване: 21.10.2023г.(събота).

Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък (чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във връзка с чл. 45, ал. 1 ИК)

Заявлението се подава от българси гражданин или от гражданин на друга държава - членка на ЕС, който има право да гласува, но е пропуснат в избирателния списък или за който е отпаднало основанието за заличаване, до кмета на общината, кметството или до кметския наместник до предизборния ден.

Лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, или е отпаднало основанието, на което са били лишени от правото да избират в държава - членка на Европейския съюз, се вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ, приложен към заявлението.

Вписването се извършва от органите по чл. 23, ал. 1 ИК по писмено искане на избирателя до предаването на списъците на СИК.

Начини за подаване на заявление:

- в Община Добричка, Център за услуги и информация, гише „Общо деловодство“ на адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ №20;

- по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/;

- в кметствата или до кметския наместник по населените места от Община Добричка.

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)

Заявлението се подава до общинската администрация от лице, което е заличено от избирателния списък на секцията по постоянния си адрес, но има право да гласува и иска да бъде изключено от списъка на заличените лица, до предаване на избирателните списъци на СИК. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

 Начини за подаване на заявление:

- в Община Добричка, Център за услуги и информация, гише „Общо деловодство“ на адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ №20;

- чрез електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината e-mail:  obshtina@dobrichka.bg;

- по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/;

- в кметствата или до кметския наместник по населените места от Община Добричка.

Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3, 8 и чл. 396 ИК)

Заявлението се подава от избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38 ИК, но има право да гласува, ако представи удостоверение от общината, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.

Удостоверението се издава от кмета на общината, кметството или от кметския наместник в изборния ден по образец, утвърден от ЦИК, въз основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.

След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 ИК избирателят се изключва от списъка по чл. 38 ИК и всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък от председателя на СИК по постоянния му адрес.

Начини за подаване на заявление:

- в Община Добричка, Център за услуги и информация, гише „Общо деловодство“ на адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ №20;

- в кметствата или до кметския наместник по населените места от Община Добричка.

предишна
 • Стожер
  21° C
  ясно небе
 • Победа
  21° C
  ясно небе
 • Карапелит
  22° C
  ясно небе
 • Овчарово
  21° C
  ясно небе
 • Ведрина
  21° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре