ПРОЕКТ BG06RDNP001-19.681-0001„Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Плачидол, Карапелит и Дончево, община Добричка“

 

Община Добричка подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 

Кратко описание

Проектното предложение включва комплекс от дейности:

 • Рехабилитация на участъкот улица"Девета" в с. Плачидол;
 • Рехабилитация на участъкот улица"Двадесет и четвърта" в с. Карапелит“;
 • Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване в Домашен социален патронаж - с. Дончево.

 

Цел на проекта

Основна цел на проекта е подобряване на жизнената среда и повишаване на икономическата и социална привлекателност на региона, чрез рехабилитация на част от уличната мрежа и обновяване на социалната инфраструктура.

 

Специфични цели на проекта:

 • Подобряване на част от уличната мрежа в общината;
 • Повишаване на привлекателността на региона и ограничаване на обезлюдяването му;
 • Осигуряване на достъпна среда, социално включване и по-добро качество на живот.

 

Одобрена безвъзмездна стойност на проекта:192 537,50 лв.

Интензитет на помощта: 100%

 

Срок за изпълнение:

Начална дата: 05.12.2023 год.

Крайна дата: 30.06.2025 год.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 7498 [lid] => bg [title] => Административен договор [description] => [relation_id] => 2830 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Dogovor_-_P_K_D.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3157389 [date] => 23.01.2024 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  22° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  22° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  23° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  22° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  22° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Нагоре