О Б Я В А за подбор на персонал на длъжност експерт „Психо-социална подкрепа”

10.07.2018

О б я в а

 

за подбор на персонал на длъжност експерт „Психо-социална подкрепа”

 

Община Добричка, обявява свободно работно място за позиция ЕКСПЕРТ „ПСИХО-СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА” по проект BG05M9OP001-2.010-0467-С01- "Социално предприятие „Помощ в дома и градината“ – генератор на социална възвръщаемост в община Добричка", „Развитие на социалното предприемачество” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз,

І. КАНДИДАТСТВАНЕ:Заявления за кандидатстване ще се приемат до 24.07.2018 г. (вкл).

ІІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ:

С одобрения кандидат за заемане на длъжността експерт „Психо-социална подкрепа“щесе сключи трудов договор, при работа по график, по 2 часа дневно 5 дни в седмицата.

Продължителност на осигурена заетост -17 месеца.

  Възнаграждението по договора се осигуряват по ПроектBG05M9OP001-2.010-0467-С01- "Социално предприятие „Помощ в дома и градината“ – генератор на социална възвръщаемост в община Добричка", „Развитие на социалното предприемачество” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз,

 

ІІІ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1.Висше образование,специалност "Психология", магистърска степен;

2.Опит в изпълнение на сходен тип дейности и работа с подобни целеви групи- минимум 6 години;

3.Опит в изпълнение на проекти- минимум 4 години;

 

ІV. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Участва в дейностите по етап 1. Подбор на лица от целевите групи от Дейност 1 Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост:

·      Срещи с лица от от целевите групи заинформиранеотносно условията за включване в проекта, подпомаганепри окомплектоване на необходимите документи за кандидатстване.

·      Изготвянена първоначална оценка на потребностите в домовете на кандидатите или в офиса на Социалното предприятие.

·      Първоначален подбор на 30 лицаот Комисия.

·      Изготвяне нарегистър на подбраните лица.

·      Сключване надоговори с подбраните лица с посочени услуги, обхват и времетраене, съобразно оценката на потребностите и предпочитанията им.

2. Осъществява дейностите по етап 2. Психологическо подпомагане чрезиндивидуални консултации и групови беседиот Дейност 1 Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост:

·      Оценка на потребностите с цел прецизиране възможностите за подходящо насочване към обучение

·      Провеждане на психологична рехабилитация - изследване психологичните процеси и структурата на личността, развиване на познавателните процеси, тестове, групови беседи, провеждане на индивидуална работа

·      Подготовка и адаптиране към нови роли и сфери- съдействие за привикване към независим личен живот и роля в обществото.

·      Овластяване и мотивиране към активно включване

·      Супервизия на лицата в заетост за адаптиране към работните условия

V. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Писмено заявление за участие по образец  – Приложение 1;
 2. Автобиография /Европейски формат/;
 3. Копие на документ за самоличност (за справка);
 4. Копие на документ за придобита образователна степен;
 5. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/;
 6. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв във автобиографията си);
 7. Декларация за ползване на лични данни по образец;

VІ. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

1.Подборът протича в два етапа - разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност, и провеждане на интервю. Всички постъпили заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок ще се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Добричка. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати.

2.По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивировка за работа в сферата на дейностите по проекта.

3.Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на информационното табло с обявите в сградата на Община Добричка, ул. „Независимост“ № 20, както и на интернет страницата на община Добричка.

4.Всички кандидати подават документи за кандидатстване лично на следния адрес: град Добрич,ул. „Независимост“ № 20, стая 223, всеки ден от 8.00 до 17.00 часа.

5.За повече информация:

Румяна Иванова – ръководител проект.

Град Добрич,Община Добричка, ул. „Независимост“ № 20, стая 223

Тел. за контакт: 0879312161

предишна
 • Стожер
  9° C
  облачно
 • Победа
  9° C
  облачно
 • Карапелит
  9° C
  облачно
 • Овчарово
  9° C
  облачно
 • Ведрина
  9° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре