Проектобюджет на Община Добричка за 2022 година

15.03.2022

Бюджетната процедура за 2022 г. е изготвена съгласно правилата на Закона за публичните финанси и е одобрена с Решение №64 на Министерски съвет от 22.01.2021 г. С оглед на политическата ситуация в България, вторият етап на процедурата беше забавен, а причините за това бяха представени от министъра на финансите  пред Министерски съвет  в началото на месец септември 2021 г. Законът за държавния бюджет на Република България за 2022 г. бе обнародван в Държавен вестник, бр.18/04.03.2022 г.

Съгласно Закона за държавния бюджет, бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Добричка за периода януари - март 2022 г. запазват нивото си от 2021 г.  Стандартите за делегираните от държавата дейности се увеличават, считано от 1 април 2022 г. Трансферите, определени  за Община Добричка, са в размер на 20 972 242 лв. Увеличението спрямо 2021 г. е  2 630 630 лв.: увеличение на средствата за обща субсидия за делегираните от държавата дейности с 1 455 730 лв., обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища - с 431 300 лв., и целевата субсидия за капиталови разходи със 743 600 лв.

Предложеният проект е разработен в съответствие с изискванията на :

 • Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г.;
 • Законаза публичните финанси;
 • Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Добричка;
 • Проекта на Постановлението на Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 г.;
 • Предложенията на кметовете на кметства и кметските наместници, директорите на дирекции и началниците на отдели.

Приходната част на проекта на бюджета е общо в размер на 33 534 289 лв.

Трансферите  от централния бюджет под формата на субсидии са, както следва :

                 

 • 14 671 242 лв.  обща субсидия за делегираните от държавата дейности;

 

 • 2 783 400 лв. обща изравнителна субсидия за местните дейности;

 

 • 506 000 лв. за зимно поддържане и снегопочистване;

 

 • 3 011 600 лв. целева субсидия за капиталови разходи.

   

Прогнозната сума за постъпленията от собствени приходи и трансфери възлиза на 5 688 200 лв.

Предложеният проект на бюджета за 2022 г. в разходната си част е в размер на 33 534 289лв., с включен преходен остатък в размер на 7 023 326 лв. общо за местни и държавни дейности.

В стремежа ни да бъде осигурен нормален ритъм на работа, при определянето и финансирането на приоритетните дейности трябва да се имат предвид и всички фактори, които влияят на разходите в общинския бюджет като увеличение на цената на ел. енергията, поскъпването на горивата, безпрецедентното поскъпване на строителните материали, както и инфлационните процеси.

 

Инвестиционните разходи на Община Добричка са определени на база актуални данни за състоянието на социалната и техническата инфраструктура в населените места. Общият размер на предвиденото финансиране за 2022 г. за текущ и основен ремонт на улици и сгради, за придобиване на дълготрайни активи и оборудване, за проектиране и други разходи  възлиза на 7 055 544 лв., в т.ч. с преходните обекти от 2021 г.

Необходимо е да се отбележи и становището от проведената работна среща между представители на ръководствата на Камарата на строителите в България и НСОРБ за индексация на действащите договори, сключени по ЗОП, както и за необходимостта да бъде изработен траен адекватен механизъм за актуализиране на цените по договорите, който да се прилага в дългосрочен план. В противен случай под риск ще бъдат поставени не само обектите в изпълнение, но и планираните за 2022 г. Голяма част от инвестициите ни са с европейско финансиране.

 

   В проекта на Инвестиционната програма, която е най-мащабната в историята на Община Добричка, са предвидени следните приоритети:

       

 • Асфалтиране и шосировки на улици и общински пътища в населените места – 2 639 376 лв.;
 • Рехабилитация на водопровода Дебрене - Стожер – 1 348 385 лв.;
 • Изграждане на две детски градини в селата Бранище и Стефан Караджа - 1 107 000 лв.;
 • Ремонт на сгради – социална и културна инфраструктура – 736 422 лв. ;
 • Извършване на ремонтни дейности и оборудване на лекарски кабинети – 133 800лв.;
 • Придобиване на технически средства и автомобил за ДСП – 620 000 лв. ;
 •  Други дейности и обекти – 470 561 лв.     

                                                                                                                                                                            

Проект на разходите по функции в бюджета на Община Добричка за 2022 г., без разходи за основен и текущ ремонт, за придобиване на активи, за материали и услуги - 30% от средствата за кметствата и кметските наместничества, които са включени в Приложението за Инвестиционната програма на Общината и преходен остатък в делегираните държавни дейности

 

 • Функция „Общи държавни служби”                                             4 912 000лв.

Със средствата, определени по ЗДБРБ за 2022г., се осигурява финансиране на разходите за персонал на кметове, кметски наместници и на служителите в общинската администрацията, не в пълен размер за цялата бюджетна година. С общинските приходи се финансира допълнително численост, заплати и допълнителни възнаграждения, увеличение на доходите с до 20%, финансират се възнагражденията на председателя на Общинския съвет и общинските съветници, издръжката  на общинската администрация и Общинския съвет:

- държавно финансиране                                                                                 2 448 700 лв.

- общинско финансиране                                                                                 2 463 300лв.

в т.ч. допълнително финансиране на делегираната държавна дейност               1 150 000 лв.

 

 • Функция „Отбрана и сигурност”                                                       345 468 лв.

Със средствата по стандарти са разчетени средства за издръжка на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, за обществени възпитатели и денонощните оперативни дежурни, за текуща издръжка на районните полицейски инспектори и Детска педагогическа стая. Със собствени приходи се финансират дейностите по Плана за защита при бедствия и аварии и за неотложни и непредвидени разходи, свързани със защита на населението.      

 • държавно финансиране                                                                          195 468 лв.
 • общинско финансиране                                                                          150 000 лв.

 

 • Функция „Образование”                                                                   9 473 256лв.

       Разчетени са средства за увеличение от 1 април 2022 г. на доходите на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование до ниво от 125% спрямо средната работна заплата за страната. В държавния бюджет са предвидени  допълнителни средства за финансирането на издръжката на децата в детските градини за сметка на държавния бюджет за периода април-декември 2022 г.

- държавно финансиране                                                                                  9 009 256 лв.

- общинско финансиране                                                                                   464 000 лв.

в т.ч. допълнително финансиране на делегирана държавна дейност              114 000 лв.

 

 

 • Функция „Здравеопазване”                                                                 856 324 лв.

        Приоритетите са насочени към финансирането на медицинското обслужване в здравните кабинети в училищата, ремонти и оборудване в лекарските практики по населени места и за изпълнение на противоепидемични мерки. Предвижда се да се извърши капиталов трансфер към МБАЛ гр. Добрич, в размер на 30 000 лв.

- държавно финансиране                                                                                     222 379 лв.;

- общинско финансиране                                                                                     633 945лв.

 

 • Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”         3 149 884лв.

      През 2022 г. е предвиден държавен стандарт за новата социална услуга – „Център за настаняване от семеен тип“, която беше разкрита през септември 2021 г. и се финансираше със собствени приходи. Разчетени са средства за увеличение на разходите за персонал и в двете специализирани институции във връзка с увеличението на минималната работна заплата от 1 април и влизането в сила на Наредбата  за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги. В тази връзка, считано от 1 април, стойностните показатели на стандартите са завишени средно с 31% спрямо действащите през първото тримесечие на 2022г. Стандартът за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е увеличен с 26,5% спрямо 2021 г.

 Със собствени приходи се финансира изцяло издръжката на дейност „Домашен социален патронаж”.                                                                                                    

- държавно финансиране                                                                                      2 213 884  лв.

- общинско финансиране                                                                                        936 000 лв.

 

 

 

 • Функция „ Жилищно строителство, БКС и опазване на околна среда”     3 316 300 лв.

      Ръстът на разходите в тази функция, финансирана основно с общински приходи, е значителен спрямо разходите през 2021 г.

Отчитайки ситуацията в сектора за доставка на електроенергия и повишаването на цените на строителните материали, сме изправени пред голямо предизвикателство за осигуряване на нормален ритъм на работата по  дейностите:  ”Осветление на улици и площади“ – 614 300 лв.; „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”- финансирана с част от целевата субсидия за капиталови разходи и собствени приходи; ”Други дейности по БКС” – 950 000 лв.;„Чистота” – 1 560 000 лв.; „Водоснабдяване и канализация“ – 1 348 385 лв. и др.

 

 • Функция „ Почивно дело, култура, религиозни дейности”            844 555  лв.

      За делегираната от държавата дейност „ Читалища“ са предвидени отново средства за 47 бр. субсидирана численост, в размер на :

- държавно финансиране                                                                                        581 555 лв.

- общинско финансиране                                                                                      263 000 лв.

субсидии за футболните клубове, регистрирани на територията на общината – 130 000лв.; за финансиране на празника на Общината, подготовката и провеждането на фолклорния събор в с.Дебрене и събора в Копривщица през месец август, за обезщетения и за дейността на Комисията за културни празници – 130 000лв.

 

 

 • Функция „ Икономически дейности и услуги”                                  1 617 254  лв.

      Разходите в тази функция по дейности  –  „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” – за зимно поддържане,  снегопочистване и текущ ремонт на общински  пътища – 984 254 лв.,  „Др.дейности по транспорта” – 278 000 лв.,  и „Др. дейности по икономиката” – 355 000лв.

     

 Реализация на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз

През 2022г. Община Добричка ще реализира проекти, финансирани по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на Европейския съюз (ЕС) по следните оперативни програми: ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП за храни и основно материално подпомагане на най-нуждаещите се и по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V A Румъния - България. 

По ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020г.“ Общината ще реализира:

Проект„Равен шанс за всички деца в община Добричка“

Подписано е допълнително споразумение между Управляващия орган на Програмата и Общината, което  удължава продължителността на договорадо 31.12.2022г.     

Общностният център в село Стефаново предоставя интегрирани услуги за ранно детско развитие. Проектът е безвъзмездно финансиран от оперативната програма и  предоставя комбинация от иновативни, интегрирани социални, здравни и образователни услуги, както и мерки за превенция и подкрепа на малки деца и семейства в риск. Услугите  са с голям мобилен компонент, като част от тях се предоставят в общностния център в с.Стефаново,  в домовете на потребителите или в друга естествена за детето среда. Съобразени са с индивидуалните потребности и ресурси на семействата и подрастващите.

 

Проект „Приеми ме 2015“

Допълва операция „Приеми ме“, финансирана по ОП РЧР 2007 2013г., която допринесе за прилагането в национален мащаб на нов подход за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”, както и за разширяване на възможностите за развитие на услугата по децентрализиран начин.

Реализацията на проекта ще продължи и през 2022 г.

 

Проект "Патронажна грижа + в община Добричка" по ОП РЧР

Общата стойност на проекта е 241 346,85 лв.

Период на изпълнение: 01.07.2021- 30.06.2022 г.          

Целта на проекта е да се осигури подкрепа за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. 

 

По програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V A Румъния - България:

            Проект "Хършова - Добричка, Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура”

Разработена е обща стратегия за валоризация на културното наследство – организиране на трансграничен фестивал „Добруджа с елек и престилка” в Хършова, Румъния. Ще се организират обучения в областта на културния туризъм , ще се промотира и насърчава превръщането на фолклорния фестивал „Песни и танци от слънчева Добруджа” в трансграничен фестивал. Извърши се модернизация на читалища: „Нов живот – 1941” в с.Черна и „ Светлина – 1940” в с.Ловчанци.

 Реализацията на проекта е до 11.09.2022 г.

          Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш - Добричка”

Разработени са План за действие и Стратегия за съвместни дейности срещу наводнения и други природни бедствия, включително партньорска мрежа за съвместно ранно предупреждение  и реагиране при извънредни ситуации. Предстои закупуване на оборудване за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия.

 Реализацията на проекта е до септември 2022г.

          По ПРСР: Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка”

Стойността на проекта е 1 166 801 лв.

Изпълнението на дейноститеза строително–монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка  в следните населени места - с.Пчелино, с.Котленци, с.Бенковски, с.Фелдфебел Денково, с.Победа, с.Овчарово, с.Ст.Караджа и с.Черна, започна на 16.08.2021 г. с откриване на строителна площадка в с. Стефан Караджа. Към момента е приключила рехабилитацията на улиците и предстои приемане на обекта и отчитане пред ДФЗ.

         Проекти -  МИГ Добричка:

         Проект „ Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата  Дончево и Драганово“

         Извършена е рехабилитация на част от ул.”Втора” в с. Дончево, доставени са и са монтирани спортни уреди в парковото пространство в с.Дончево; доставени са и са монтирани комбинирано детско съоръжение, паркови елементии соларно осветление в с.Драганово.

Подаден е окончателен отчет пред ДФЗ на обща стойност 119 591,07 лв.

          Проект „ Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Фелдфебел Денково, Бенковски и Воднянци”

          Ще се извършат рехабилитации на улици в селата, ще се изградят детски площадки в с.Фелдфебел Денково и Бенковски, оборудвани със спортни уреди, паркови елементи и соларно осветление. Реализацията на проекта е на стойност 157 048 лв., срокът - до 30 юни 2023 г.

            Всички обществени поръчки в изпълнение на проекта са съгласувани с ДФЗ, с изключение на тази за упражняване на авторски надзор за изграждане на детските площадки. Обществената поръчка за авторски надзор е проведена и изпратена на ДФЗ за последващ контрол. След получаване на последното съгласуване ще се изпрати до Фонд „Земеделие“ с  Искане за подписване на допълнително споразумение.

          Проект „Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Козлодуйци, Паскалево и Лясково“

Общата стойност на проекта е 252 879,00 лв.

Период на изпълнение - 26.05.2021 - 30.06.2023 г.        

Целите на проекта са подобряване на уличната мрежа чрез рехабилитация на улици в селата Паскалево и Козлодуйци; оборудване на социалната инфраструктура в с. Паскалево за подобряване достъпа до социалните услуги „Домашен социален патронаж“ и „Обществена трапезария“.

Всички обществени поръчки в изпълнение на проекта са съгласувани с ДФЗ. Изпратено е до ДФ “Земеделие“ Искане за подписване на допълнително споразумение за вписване на избраните изпълнители.

            Проект „Развиване на туристически продукт за образователен и развлекателен туризъм на територията на община Добричка”

            Общата стойност на проекта е185 281,84 лв.

            Период на изпълнение: 11.12.2021 г. - 30.06.2023г.

            Предвижда се в закритото училище в село Паскалево да се създаде уникална целогодишна атракция, която да дава възможност за практикуване на алтернативен туризъм. Предвижда се разнообразяване и подобряване на съществуващата инфраструктура и закупуване на оборудване и обзавеждане.

            Проект„Развиване на туристически продукт за исторически, културен, образователен и развлекателен туризъм на територията на  община Добричка“

            Общата стойност на проекта е 14 718,00 лв.

            Период на изпълнение: 20.07.2021 г.-30.06.2023г.

            Основната цел на проекта е чрез обновяване на Каралезката чешма и създаване на музейна експозиция „100 години „Песента на колелетата“ в НЧ „Асен Златаров-1940“вс. Стефан Караджа да се развие туристически продукт за исторически, културен и образователен туризъм за повишаване атрактивността и интереса към територията на общината.

Към настоящия момент са проведени всички обществени поръчки за изпълнение на проекта. След съгласуването им от ДФ“Земеделие“ ще се подаде Искане за подписване на допълнително споразумение за вписване на избраните изпълнители.

              Проект „Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Стефаново, Одърци и Плачидол“.

Общата стойност на проекта е 264 415,68 лв.

Дейностите по проекта са рехабилитация на участъци от улици в селата Стефаново и Одърци,  изграждане на площадка за игра в село Плачидол, доставка и монтаж на детски съоръжения, паркови елементи за детска площадка в село Плачидол; доставка и монтаж на термодинамичен бойлер в детска градина "Дъга" в село Стефаново.

Проектът е одобрен, предстои подписване на Административния договор.

предишна
 • Стожер
  6° C
  облачно
 • Победа
  6° C
  облачно
 • Карапелит
  6° C
  облачно
 • Овчарово
  6° C
  облачно
 • Ведрина
  6° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре