Обява за набиране на персонал в общностен център с.Стефаново

10.10.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

          Програма „Развитие на човешките ресурси“

 

Община Добричка в качеството си на бенефициент по проектBG05М9ОР001-2.004-0021„Бъдеще за децата в община Добричка ”, със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003-0149-C01с Министерство на труда и социалната политика, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003„Социално включване и равни възможности “, финансиран по  Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз

 

 

                                                          ОБЯВЯВА ПОДБОР

 

 за набиране на персонал  в Общностен Център с.Стефаново по Проект по Проект“Бъдеще за децата в община Добричка“ за следните услуги:

 • Услуги за ранно детско развитие от 0-7г.възраст;
 • Ранна интервенция на уврежданията на деца 0-7 г. и работа с тях;
 • Предоставяне на патронажна грижа за деца 0-3 г. ;
 • Предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършване на средно образование, но не повече от 20-г. възраст.
 • Здравна профилактика и превенция,  повишаване на здравната култура на децата.

1.Педиатър–на трудов договор, непълно работно време 0.5бр. , при работа по график, за 19 месеца.

Основни задължения  - установява здравния статус на детето, организира имунизации в сътрудничество с личните лекари, извършва преглед и диагностика на психомоторното развитие, съдейства за профилактика на детските заболявания, провежда  консултация с родители, провежда обучения по здравословно хранене, общото здравословно състояние на детето, подпомага родителите за изграждане на навици за здравна профилактика и спазване на хигиенни норми; поддържа контакти с лични лекари, насочващи децата в риск към услугите по ранна интервенция;

Изисквания за заемане на длъжността:

образователна степен– висше образование със специалност“ Педиатрия“;

професионален опит-  минимален -  1 година като педиатър.

2.Медицинска сестра- на трудов договор, непълно работно време- 0,5бр., за 19 месеца.

Основни задължения- подпомага дейността на педиатъра при осъществяване на консултативните прегледи на децата, като работи под негово ръководство;  Идентифицира случаите, организира и провежда здравни консултации и подкрепа на родители на децата.Организира и провежда мобилна работа в дома на потребителите. Създава и поддържа база данни.

Изисквания за заемане на длъжността :

образователна степен- „Бакалавър“ или средно специално медицинско образование  – Мед.сестра, акушерка, медицински фелдшер ; детски профил - се счита за предимство.

професионален опит– минимален-   1 година в сферата на здравеопазването.

3.Медиатор–-1бр. на пълно работно време, при работа по график,  за 19 месеца.

Основни задължения- провежда работа на терен, идентифицира случаи, установява първоначален контакт с представители на целевите групи, мотивира за редовно посещение на услугата;работа със семействата за мотивиране за редовно посещение на услугите; разпространение на информационни  материали; придружаване на потребители до услугите.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен– основно или средно образование ;

Да познават местните уязвими общности в Община Добричка, техните културни особености, език и традиции;

Да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства ;

Да познават спецификата на социалната работа .

Постоянен или настоящ адрес в Община Добричка  /района на село Стефаново/ , се счита за предимство.  Родители на деца с увреждания могат да кандидатстват.

4 Логопед – 0,5 бр,на трудов договор, на непълно работно време, при работа по график , за 19 месеца.

Основни задължения– Идентифицира говорните възможности на децата от целевата група и прилага професионални логопедични методи за преодоляване на говорните дефицити. Оказва помощ на семействата на деца със забавяне в езиково-говорното развитие или нарушения в комуникацията; Работи за развиване на комуникативни способности на детето, формиране на средства за общуване с близкото му обкръжение с връстници и възрастни в общността.

Изисквания за заемане на длъжността :

Образователна степен - „Бакалавър“ - професионално направление – „Логопедия“.

Професионален опит– минимален – 1 година като логопед.

5. Психолог—1 бройка на трудов договор, на пълно работно време, при работа по график , за 19 месеца.

Основни задължения:Установява потребностите и дефицитите на децата със специални нужди извършва оценка на социално-емоционалното и познавателно развитие на детето и взаимодействието дете-родител; психологическа подкрепа на семейството, консултира индивидуално родителите и води родителските групи за взаимопомощ и подкрепа.

Изисквания за заемане на длъжността :

Образователна степен– Бакалавър/Магистър с   професионално направление – „Психология“. 

Професионален опит– минимален -   1 година в областта на психологията.

Да имат практически опит за работа с  деца  с увреждания .

6.Специален педагог -1бр. на трудов договор, на  пълно работно време, при работа по график, за 19 месеца.

Основни задължения- Осъществява взаимодействие с родителите на децата ,бъдещите учители, участва в разработване на индивидуални планове, провежда индивидуални занимания с деца с увреждане. Изгражда и развива умения за социално включване на децата с увреждания като прилага присъщите за тях способности за творчество и опознаване на света чрез игрови занимания обучения и други.

Изисквания за заемане на длъжността :

 Образователна степен- „Бакалавър“ - професионално направление „специална педагогика“.

Професионален опит – минимален – 1 година практически опит за работа с  деца  с увреждания .

7.Социален работник –2 бройки  на трудов договор, на пълно работно време, при работа по график, за 19 месеца.

Основни задължения  Консултира и  информира за социални права и облекчения; информира  и ги свързва с организации оказващи помощ и услуги в общността; участва в оценката на реалните потребности на семейството от финансова, материална и друга  подкрепа.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен- Бакалавър/Магистър с професионално направление  - социални дейности, социална педагогика, здравен или социален мениджмънт, социална работа с деца и семейства или друго направление със социална насоченост.

Професионален опит–   1 година в областта на социалната и/или здравна дейност .

Да познава нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социално подпомагане социалните услуги и други нормативни документи  в социалната и здравна сфера. 

8. Рехабилитатор/кинезитерапевт– на граждански договор 40ч.месечно,  но не повече от 760 часа за целия срок на проекта .

Основни задължения- Провежда рехабилитационен процес с оглед максимално развитие на физическия потенциал на децата с цел бъдеща реализация и  интеграция в обществото. Оказва помощ за семействата за деца с двигателни нарушения или с риск от развитие на децата; развиване на двигателни умения, повишаване на независимото функциониране в ежедневието, профилактика на двигателните умения, повишаване на независимото функциониране в ежедневието, профилактика на вторичните нарушения дава препоръки за адаптиране на средата към специалните нужди на детето , както и помага при избора и осигуряване на помощни средства.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен– Завършена образователна степен “ Бакалавър“, професионално направление  - рехабилитация /кинезитерапия .

Професионален опит - Да имат практически опит за работа с деца с увреждания.

9. Гинеколог – на граждански договор 40ч.месечно,  но не повече от 760 часа за целия срок на проекта .

Основни задължения–домашни посещения на бременни жени и семейства с деца до 3 г.; практически насоки за здравето, кърменето и храненето, стимулиране развитието на децата и други свързани с позитивното родителство. Информиране и консултиране.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен– завършена образователна степен магистър със специалност „Гинекология”;

Професионален опит да имат професионален опит не по-малък от 1 година в областта на здравните дейности, като гинеколог.

10. Акушерка– на граждански договор 40ч.месечно,  но не повече от 760 часа за целия срок  на проекта .

Основни изисквания:Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен и посещения в домовете; Разработване на  програми и обучителни материали за провеждане на групова и индивидуална работа с бъдещи родители; работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали на здравна тематика; Участва при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, създава и поддържа база данни.

Образователна степен- завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – акушерка;

Професионален опит да имат професионален опит не по-малък от 1 година в областта на здравните дейности, като акушерка.

11. Стоматолог – на граждански договор 40ч.месечно,  но не повече от 760 часа за целия период на проекта .

 Основни изисквания  - установява здравния статус на децата, извършва профилактични стоматологични прегледи и диагностика, насочва към зъболекар, обучава децата и техните родители в основни правила за поддържане на добра устна хигиена; Разработване на  програми и обучителни материали за провеждане на групова и индивидуална работа.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен–завършена образователна степен магистър със специалност  „Стоматология“.

Професионален опит минимален  2 години като зъболекар.

 12. Ръководител в Общностен център с.Стефаново  -1 бройка на трудов договор, на пълно работно време, за 19 месеца.

 Основни задължения– Ръководи и организира работата на Центъра. Координира екипите на отделните услуги по проекта. Изготвя графици за предоставяне на услугите, следи за работата на специалистите и отчита тяхната работа. Поддържа база данни на потребителите. Извършва методическа подкрепа на специалистите. Проучва и анализира потребностите на потребителите, участва в мултидисциплинарен екип и съгласува индивидуалните планове на потребителите по проекта. Разработва информационни материали и участва в кампании, във връзка с набиране на потребители.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен – висше образованиеБакалавър с професионално направление „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Здравен и социален мениджмънт“, „Социална работа с деца и семейства“или друго направление със социална насоченост.

Професионален опит - не по- малък от 1 година в областта на социалната и здравна сфера.

 13. Шофьор на автобус 11места– 1бройка на трудов договор, на пълно работно време, за 19 месеца.

Основни изисквания: отговаря за повереното му транспортно средство; за безопасния превоз на пътниците и други.

Образователна степен: средно образование и свидетелство за управление на МПС категория Dи /или D1.

Професионален опит:- 2 години като шофьор на микробус.

 14. Хигиенист в Общностен център с.Стефаново – 0.5бр. на непълно работно време,   за 19 месеца.Посочената  длъжност може да се съвместява с  длъжността „Медиатор“  по проекта.

Образователна степен: основно или средно образование

Професионален опит:не се изисква.

Постоянен или настоящ адрес в Община Добричка  /района на село Стефанов/ се счита за предимство.  

Основни задължения:отговаря за поддържане на хигиенните норми на помещенията и дворните пространства.

 15. Медиатор– 0.5бр. на трудов договор,  на непълно работно време. Посочената  длъжност може да се съвместява с  длъжността „Хигиенист“  по проекта . 

Основни задължения- провежда работа на терен, идентифицира случаи, установява първоначален контакт с представители на целевите групи, мотивира за редовно посещение на услугата.работа със семействата за мотивиране за редовно посещение на услугите; разпространение на информационни  материали; придружаване на потребители до услугите.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен– основно или средно образование ;

Да познават местните уязвими общности в Община Добричка, техните културни особености , език и традиции;

Да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства ;

Да познават спецификата на социалната работа .

Постоянен или настоящ адрес в Община Добричка  /района на село Стефанов/ се счита за предимство.  

16. Медиатор– 0.5бр. на трудов договор, на непълно работно време, за района на с Одърци, Батово, Пчелино.

Основни задължения- провежда работа на терен, идентифицира случаи, установява първоначален контакт с представители на целевите групи, мотивира за редовно посещение на услугата.работа със семействата за мотивиране за редовно посещение на услугите; разпространение на информационни  материали; придружаване на потребители до услугите.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен – основно или средно образование ;

Да познават местните уязвими общности в Община Добричка, техните културни особености , език и традиции;

Да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства ;

Да познават спецификата на социалната работа .

Постоянен или настоящ адрес в Община Добричка  /района на село Одърци, Батово, Пчелино/ , се счита за предимство.  Родители на деца с увреждания могат да кандидатстват.

Необходими документи за кандидатстване :

1.Писмено заявление за участие по образец /Приложение1/;

2.Автобиография /Европейски формат/- /Приложение 2/;

3.Копие от документ за  компютърна грамотност /ако е  приложимо/

4.Копие от документ за придобита образователна степен;

5.Копие от документ , удостоверяващ продължителността на професионален опит,

6.Копие от лична карта – за справка .

7.Копие от Сертификат за завършен курс –/ако е приложимо/.

 

Начин за провеждане на подбор :

1.Първи етап – разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

2.Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

 

Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично на следния адрес :гр.Добрич , ул.Независимост“ № 20

Информационен център , всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.

За контакти : телефон 058/600889 П.Кирчева – Ръководител на проект

Краен срок за подаване на документите – до 17.00 ч. на  18.10.2023 г.

 Интернет страницата на Община Добричка :www.dobrichka.bg

предишна
 • Стожер
  24° C
  предимно облачно
 • Победа
  24° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  22° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  24° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  24° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре